VedtægterLove for Nyborg Skakklub


Stiftet som ”Arbejdernes Skakklub” den 9. august 1933


§ 1 Klubbens navn er Nyborg Skakklub, og dens hjemsted er Nyborg. Klubbens formål er at udvikle og fremme kendskabet

til og interessen for skakspillet. Klubben skal være medlem af Dansk Skak Union. Et medlem, der er tilsluttet DSU gennem en anden klub, kan betale nedsat kontingent.


§ 2 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i


alle klubbens anliggender. Den afholdes en gang årligt i løbet af marts eller april måned. Den indvarsles skriftligt med mindst 21 dages varsel, og forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Skal afleveres skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før. Forslag der ønskes behandlet vil blive offentliggjort ved opslag i klublokalet.


Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden.


    1.  Valg af dirigent.

    2.  Formandens beretning om klubbens virksomhed.

    3.  Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.

    4.  Indkomne forslag.

    5.  Fastlæggelse af spillested.

    6.  Fastlæggelse af kontingent.

    7.  Valg af formand.

    8.  Valg af bestyrelsen + 2 suppleanter.


     

    Bestyrelsen vælges forskudt hvert andet år.


   Ulige årstal: 2 bestyrelsesmedlemmer. Lige årstal: Kasserer + 1 bestyrelsesmedlem.

   

   Bestyrelsen kan bestå af  3 medlemmer - formand, kasserer og et medlem, hvis klubben har under  30 medl.

   Suppleanter er på valg hvert år.


   Valg af 2 revisorer og suppleant.

   

   9.  Eventuelt


Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles af bestyrelsen, eller når mindst 1/3 af medlemmerne ønsker det.


Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset antallet af fremmødte, og alle afgørelser træffes ved almindelig flerhed.


§ 3 Bestyrelsen vælger selv en næstformand, der fører klubbens forhandlingsprotokol. Bestyrelsen optræder på klubbens

vegne og kan under ansvar over for generalforsamlingen, disponere til klubbens bedste og formålets fremme. Bestyrelsen bør i videste udstrækning sørge for, at der afholdes turneringer, som er tilgængelige for alle klubbens medlemmer.

Til at lede disse vælger bestyrelsen en turneringsleder og fastsætter regler for turneringerne i overensstemmelse med F.I.D.E.’s regler (herunder korrespondanceskak).


§ 4 Alt andet spil end skak er forbudt i klubbens lokaler på de valgte klubaftener.


§ 5 Forandringer i klubbens love kan kun ske på den ordinære generalforsamling, og kun når mindst 2/3 af de fremmødte i

afstemningen deltagende medlemmer stemmer for forslaget.

Bestemmelse om klubbens ophævelse kan kun gyldigt vedtages, når mindst ¾ af samtlige

klubbens medlemmer stemmer derfor, på to på hinanden følgende generalforsamlinger.


§ 6 Skulle klubben ophøre med at bestå, skal den generalforsamling, der vedtager dette, træffe beslutning om, til hvilken

skaklige formål klubbens midler og ejendom skal overgå. De kan ingensinde gøres til genstand for deling blandt medlemmer eller

enkeltpersoner i det hele taget.


§ 7 Foreningens regnskabsår er fra den 1/1 - 31/12


§ 8 Tvivl om forståelsen af disse love afgøres på generalforsamlingen.


Således vedtaget på Nyborg Skakklubs


generalforsamling den 11. marts 2002.

senest ændret på generalforsamlingen den 4 april 2011

Ved formand Freddy Rode